Regulamin Kliniki CUD-MED


Regulamin Organizacyjny Kliniki CUD-MED

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa i opisuje zasady korzystania ze świadczeń
  w podmiocie leczniczym o nazwie CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 31a oraz w lokalizacji CUDMED  aleja  IX wieków Kielc 4a, lokal J i K, 25-516 Kielce. NIP:6612374574
 2. Powyższy podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687966 przez X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach.
 3. Klienci  Kliniki CUDMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązani przed rozpoczęciem korzystania z usług do zapoznania się
  z obowiązującym regulaminem.

§2

 1. Niniejszy Regulamin jest napisany w oparciu o U.2022.633 t. j. akt obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku do 21 czerwca 2023 roku. Zgodnie
  z powyższą ustawą art. 24 określa wymaganą treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  W dokumencie tym określa się w szczególności:
  a) Firmę albo nazwę przedmiotu
  b) Cele i zadania
  c) Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego
  d) Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
  e) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;
  f) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego
  g) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
  h) których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
  i) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
  j) sposób kierowania jednostkami lub komórkami warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  k) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  l) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 oraz art. 23a ust. 1, podaje się do wiadomości Pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.
 3. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności aktualne informacje,
  o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości Pacjentów przez ich umieszczenie na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.
 4. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6-8, 11 i 13.
 5. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11.

§3

Niniejszy Regulamin zawiera określenia, które oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Podmiot leczniczy – Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31A, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687966, NIP 6612374574, REGON 367833939 oraz
  z lokalizacją CUDMED  aleja  IX wieków Kielc 4a lokal J i K, 25-516 Kielce.
 3. Klinika –CUDMED Sp. Z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Ustawa – akt prawny z dn. U.2022.633 t. j. akt obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku do 21 czerwca 2023 roku
 5. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 6. Pacjent – osoba, która zwraca się o wykonanie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w Klinice CUDMED
 7. Personel – osoby, które świadczą pracę w CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także w każdej innej formie (kontrakt, praktyka, wolontariat, staż, itp.).

Cele i zadania

§4

 1. Celem Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim świadczenie kompleksowych a zarazem specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wykwalifikowany personel medyczny
  z zakresu: dermatologii i wenerologii, medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, laryngologii, położnictwa i ginekologii oraz ginekologii estetycznej, ortopedii i chirurgii ręki, kosmetologii, diagnostyki medycznej, promocji zdrowia, realizacji zadań szkoleniowych i badawczy
 2. Zadaniem podmiotu leczniczego  Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest:
  a) Przestrzeganie etyki lekarskiej,
  b) Przestrzeganie praw Pacjenta,
  c) Świadczenie usług medycznych z zachowaniem bezpieczeństwa oraz przeanalizowaniem poprzez właściwe działania potrzeb Pacjentów oraz próbę ich zaspokojenia,
  d) Udzielanie indywidualnych i spersonalizowanych konsultacji lekarskich i porad,
  e) Świadczenie usług medycznych z zakresu dermatologii i wenerologii, medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, laryngologii, położnictwa i ginekologii oraz ginekologii estetycznej, ortopedii i chirurgii ręki, kosmetologii, diagnostyki medycznej, promocji zdrowia, realizacji zadań szkoleniowych oraz badawczych,
  f) Wykonywanie zabiegów medycznych iniekcyjnych i laserowych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia
  g) Wykonywanie zabiegów medycznych z zakresu medycyny wyżej wymienionej,
  h) Wypełnianie obowiązków, które nakłada Ustawa o podmiotach leczniczych,
  i) Podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego,
  j) Zapewnianie wysokiej jakości sprzętu medycznego o odpowiednich certyfikatach zgodnych z obowiązującym prawem,
  k) Zapewnianie wysokiej klasy specjalistów i pozostałego personelu medycznego
  l) Spełnienie poprzez lokale i wyposażenie standardów sanitarnych i pozostałych regulowanych prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej.

Rodzaj działalności leczniczej

§5

 1. Podmiot leczniczy Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  i zdalnych.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

 1. Podmiot leczniczy Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  udziela świadczeń zdrowotnych w poniższych lokalizacjach:
  a) Iłżecka 31A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
  b) ul Al .IX Wieków Kielc 4a lokal J i K, 25-516 Kielce.

Struktura Organizacyjna podmiotu leczniczego

§7

 1. Zarząd Spółki CUDMED jest organem zarządzającym i reprezentującym Spółkę
  z o. o. na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Kierownik Podmiotu Leczniczego wykonuje zadania zgodnie z udzielonym przez Zarząd pełnomocnictwem oraz Regulaminem Organizacyjnym Spółki, w tym również nadzoruje, kontroluje podległe mu komórki organizacyjne. W razie potrzeby wdraża działania naprawcze.
 3. W ramach Klinika CUDMED Sp. z o.o. funkcjonują następujące komórki organizacyjne, bezpośrednio podległe Kierownikowi Podmiotu Leczniczego:
  a) Poradnia medycyny estetycznej;
  b) Gabinety dermatologiczne;
  c) Gabinety chirurgiczne i chirurgii plastycznej;
  d) Gabinety ginekologiczne;
  e) Gabinety ortopedyczne;
  f) Gabinety laryngologiczne;
  g) Gabinety dietetyki;
  h) Gabinety zabiegowo-diagnostyczne z możliwością znieczulenia ogólnego;
  i) Gabinety kosmetologiczne.
 4. Strukturę organizacyjną Klinika CUDMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podległość poszczególnych jednostek w sposób szczegółowy określa Schemat Organizacyjny, określony w Załączniku do niniejszego Regulaminu pod pozycją nr 1.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

§8

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń
  z uwzględnieniem możliwości i realnych potrzeb Pacjenta.
 2. Wszystkie świadczenia realizowane w Klinice CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywane są z należytą starannością̨, z zapewnieniem warunków  określonych  w odrębnych przepisach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela świadczeń medycznych odpłatnie. Aktualnie obowiązujący cennik jest dostępny w placówkach na recepcjach lub na stronie internetowej tj. https://klinika.cudmed.pl .
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są̨ wyłącznie przez osoby, które posiadają̨ wymagane przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami. Udzielane są również świadczenia kosmetologiczne poprzez wykwalifikowany personel.
 5. Osoby wykonujące zawód medyczny udzielają̨ świadczeń́ zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz kierując się̨ zasadami etyki zawodowej.
 6. Rejestracja Pacjentów odbywa się:
  a) Osobiście w recepcjach obu placówek,
  b) przez członków rodziny lub osoby trzecie,
  c) telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego,
  d) online, za pośrednictwem platformy internetowej
  e)Każdy Pacjent w formie pisemnej otrzymuje potwierdzenie daty i godziny zabiegu. Za formę pisemną uznaje się wiadomość tekstową tzw. Sms, mail.
 7. Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia Pacjent jest zobowiązany do zapoznania się Regulaminem Organizacyjnym Klinika CUDMED Sp. Z o. o. dostępnym zarówno na stronie internetowej Kliniki tj. https://klinika.cudmed.pl lub osobiście w placówkach Kliniki CUDMED Sp. Z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w Kielcach.
 8. Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zdrowotnego lub wykonywania zabiegu każdy Pacjent zobowiązany jest złożyć w punkcie rejestracji pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia Pacjenta i po jego śmierci lub o braku takiego upoważnienia dla kogokolwiek, a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 i art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Świadoma zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez Pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu. Świadoma zgoda wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na wątpliwości Pacjenta.
 10. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z Pacjentem. W czasie rejestracji Pacjent otrzymuje informacje o terminie konsultacji, zabiegu, wizyty.
 11. Każdy Pacjent w sposób indywidualny ma ustalany plan leczenia.
 12. Cena ostateczna konkretnego świadczenia usług medycznych jest ustalana indywidualnie podczas konsultacji. Cena za zabieg może być inna niż w cenniku obowiązującym. Cena ostateczna dla konkretnego Pacjenta zostaje potwierdzona poprzez własnoręczny podpis Pacjenta i lekarza konsultującego na właściwym dokumencie.
 13. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez Klinika CUDMED Sp. Z o. o. udzielane są również osobom poniżej 18 roku życia. Wykonanie jakichkolwiek świadczeń przez Klinika CUDMED Sp. Z o. o. osobom nieletnim, osobom o ograniczonej poczytalności lub osobom o ograniczonej zdolności do czynności prawnej wymaga zgody, akceptacji, obecności opiekuna prawnego.
 14. Klinika CUDMED Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  a) konieczności wpłaty zadatku przed zabiegiem zgodnie z ustalonym cennikiem w indywidualnych przypadkach. Brak powiadomienia Kliniki o zmianie terminu minimum 7 do 14 dni przed wyznaczonym terminem usługi powoduje, iż zadatek w całości przepada. Jest to podyktowane kosztami przygotowania sali, zapewnienia personelu, co blokuje czas pracy kadry CUDMED Sp. Z o. o.
  b) zatrzymania zadatku przed zabiegowego w przypadku zmiany lub odwołania terminu zabiegu niepodyktowanego względami zdrowotnymi ze strony Pacjenta. W tym przypadku Pacjent ponosi koszty przygotowania do zabiegu – zadatek przed zabiegowy pozostaje bezzwrotny zgodnie z cennikiem,
  c) w przypadku choroby Pacjenta poświadczonej stosownymi zaświadczeniami lekarskimi lub śmierci/pogrzebu bliskiego członka rodziny istnieje możliwość przełożenia zabiegu lub zwrotu zadatku.
 15. Bezpośrednio przed planowaną wizytą Pacjent jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w punkcie rejestracji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 16. Przed jak i w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących przeprowadzanego zabiegu.
 17. Pacjent może uzyskać informacje dotyczące rodzaju świadczeń udzielanych w Klinice CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji pracy, miejsca wykonywania badań diagnostycznych niezbędnych do planowanych zabiegów, wysokości opłat za zabiegi, wymaganych dokumentów potrzebnych do przyjęcia, zasad dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Są to informacje ogólnodostępne.
 18. Na wyznaczone zabiegi i konsultacje pacjenci zobowiązani są zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie. W sytuacji niemożności stawienia się w ustalonym terminie lub rezygnacji z zabiegu, Pacjent zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Klinikę CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 19. Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odstąpić od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, a które były nie do przewidzenia w momencie ustalania terminu. O takiej sytuacji Pacjent jest niezwłocznie informowany w postaci telefonicznej, e-mailowej, sms.
 20. Należy pamiętać, iż oferta świadczenia medycznego wynikającego z konsultacji medycznej jako rekomendowanego jest ważna 100 dni. Po tym okresie należy odbyć kolejną konsultację, gdyż zalecenia ze względu na różne zmienne (choćby stan zdrowia Pacjenta, stopień opalenia itp.) mogą ulec zmianie i powinny podlegać ponownej ocenie.
 21. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej informacji o zabiegu, sposobie jego wykonania oraz dających się przewidzieć następstwach zabiegu. Pacjent jest również informowany o możliwych powikłaniach. Świadomą zgodę na zabieg Pacjent wyraża w formie pisemnej przed wykonaniem zabiegu w postaci złożenia podpisu pod stosownym oświadczeniem.
 22. W czasie realizacji zabiegu Pacjent ma prawo do poszanowania godności
  i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tych praw.
 23. W zakresie świadczenia zdrowotnego, Pacjentowi zapewnia się:
  a) świadczenia zdrowotne,
  b) wykwalifikowaną kadrę,
  c) środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,
  d) pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia Pacjenta.
  e) Opiekę po zabiegową.
  f) Dostęp do dokumentacji Pacjenta.
 24. Jeżeli Pacjent nie zgłosi się na wizytę kontrolną lub będzie przedstawiał nieprawdziwe fakty, lub zatajał informacje mające istotny wpływ na świadczenia medyczne wykonywane przez Klinika CUDMED Sp. Z o. o. , to Klinika nie może ponosić odpowiedzialności za brak odpowiedzialności ze strony Pacjenta.

Terminy opłat i przedpłat za zabiegi

§9

  1. Z uwagi na profesjonalizm Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w trosce o pełne przygotowanie do planowanych zabiegów, konsultacji itp. Przyjęty został system przedpłat w postaci zadatku.
  2. Uiszczenie całkowitej opłaty odbywa się :
   a) W przypadku konsultacji lekarskiej bezpośrednio po wizycie
   b) W przypadku zabiegów ambulatoryjnych bezpośrednio po zakończeniu udzielania świadczeń medycznych
   c) W przypadku zakupu kremów, innych artykułów medycznych płatność odbywa się bezpośrednio po zakupie.
  3. Uiszczenie przedpłat ma miejsce zawsze:
   a) W przypadku wszystkich zabiegów wymagających zadatkowania, przedpłata wynosi nie mniej jak 30% ceny ustalonej.
   b) Wysokość cen ostatecznych jest ustalana na wizycie konsultacyjnej.
   c) Przedpłaty są wpłacane na konto Klinika CUDMED Sp. Z o. o. o nr: 54 1240 5035 1111 0010 7460 0105   lub osobiście w Recepcji gotówką lub kartą lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności online których operatorem jest Autopay S.A.  W tytule należy podać nazwisko i imię lub ID świadczenia medycznego. Przedpłata zostaje uznana ze zrealizowaną po zaksięgowaniu na koncie Kliniki.
   d) Dostępne formy płatności online Autopay S.A.:

   karty płatnicze:
   – Visa
   – Visa Electron
   – Mastercard
   – MasterCard Electronic
   – Maestro
  4. Przedpłata powinna być wykonana w terminie ustalonym na konsultacji lekarskiej. Termin ten jest uzależniony od czasu oczekiwania na datę świadczenia usługi medycznej.
  5. Przedpłata nie podlega zwrotowi jeśli świadczenie medyczne nie może odbyć się z winy Pacjenta:
   a) Nie przestrzeganie zaleceń przed zabiegowych lub przedoperacyjnych
   b) Brak kompletu wyników badań zleconych
   c) Odwołanie świadczenia medycznego z innego powodu niż 8, pkt 14c.
  6. Każda przedpłata i opłata jest fiskalizowana przez Klinika CUDMED Spółkę
   z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci paragonu fiskalnego.
  7. Zgodnie z wolą Pacjenta do paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być wystawiona do paragonu w przeciągu trzech miesięcy, pod warunkiem  zwrotu oryginalnego paragonu.
  8. Wystawienie faktury VAT dla podmiotów gospodarczych jest możliwe tylko po uprzednim podaniu nr NIP.
  9. Każda płatność może być dokonana przelewem, BLIKIEM, kartą
   za potwierdzeniem, systemem szybkich płatności Autopay S.A. lub gotówką w recepcji, w którejś z placówek.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§10

 1. Zasady współdziałania z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia Pacjentów i ciągłości postępowania są uregulowane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz umowami zawartymi z tymi podmiotami.
 2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania Pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje Kierownik danego Podmiotu Leczniczego.
 4. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego. Wszystkie świadczenia są płatne.
 5. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej i wysokość opłaty za jej udostępnianie

§11

 1. Klinika CUDMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych w swoich placówkach.
 2. Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
  a) Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
  b) Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta
  c) Osobie, którą Pacjent upoważni w dokumentacji medycznej zweryfikowanej przez personel Kliniki CUDMED Sp. Z o. o.
  d) Towarzystwom Ubezpieczeniowym na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  e) Organom władzom państwowej
 3. Klinika CUDMED Sp. Z o.o. przechowuje przez okres 25 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokumentacja została utworzona. Wyjątkowi podlega:
  a) dokumentacja dzieci do ukończonych lat 2, która jest przechowywana przez 22 lata,
  b) dokumentacja medyczna Pacjentów, których zgon nastąpił w wyniku zatrucia lub uszkodzenia ciała, będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ten zgon nastąpił,
 4. Klinika CUDMED Sp. Z o. o. udostępnia dokumentację medyczną w powyższych przypadkach jedynie na pisemny wniosek.
 5. Klinika CUDMED Sp. Z o. o. pobiera opłaty za ksero dokumentacji medycznej 1 strona = 1 zł. natomiast koszt dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym wynosi 50zł.
 6. Czas oczekiwania na przygotowany komplet dokumentacji medycznej wynosi do 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku na piśmie.
 7. Dokumentacja może zostać wydana jedynie osobie lub Instytucji uprawnionej na podstawie wniosku osoby uprawnionej oraz po potwierdzeniu jej tożsamości.
 8. Wnioskodawca potwierdza odbiór osobisty własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.
 9. Koszt pobieranych opłat regulowany jest przez Regulamin Organizacyjny Klinika CUDMED Sp. Z o. o.
 10. Po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej jest ona niszczona w sposób, który uniemożliwia identyfikację tożsamości Pacjenta. Z powyższej czynności spisywany jest protokół.

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego

§12

 1. Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd jest organem uprawnionym do reprezentowania Spółki na zewnątrz
  i zarządzania nią.
 2. Zarząd w sposób samodzielny podejmuje decyzje dotyczące Spółki i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Zarząd może wydawać akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Spółki czyli podmiotu leczniczego pod nazwą CUDMED Sp. Z o. o. w formie uchwał i zarządzeń.
 4. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Prezes Zarządu.
 5. Regulacje do Sp. Z o. o. ma Kodeks Spółek Handlowych, czyli ustawa z dnia 15 września 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Przepisy porządkowe

§13

 1. Każda osoba przebywająca na terenie Kliniki CUDMED Sp. Z o. o. jest zobowiązana do przestrzegania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Tekst jednolity Regulaminu znajduje się, po każdej zmianie, na stronie Kliniki tj. https://www.klinika.cudmed.pl jak i w placówkach Kliniki w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Kielcach.
 3. Każda osoba przebywająca w Klinice jest zobowiązana do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Klinice CUDMED Sp. Z o. o. , a nie wynikających bezpośrednio z treści Regulaminu. Mowa tu o tablicach informacyjnych, tabliczkach na drzwiach wejściowych do budynku
  i gabinetów oraz pozostałych pomieszczeń. Reagowanie i przestrzeganie na ustne polecenia pracowników placówki medycznej.
 4. Na terenie Kliniki CUDMED Sp. Z o.o. istnieje bezwzględny zakaz palenia jakichkolwiek wyrobów tytoniu, palenia papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu, a także zażywania środków odurzających.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kliniki są zobowiązane do poszanowania mienia będącego własnością placówki oraz należącego do innych osób przebywających, jak również zachowania czystości
  w pomieszczeniach, z których korzystają.
 6. Za zniszczenia, kradzieże i rozboje, osoby przebywające w Klinice CUDMED Sp. Z o. o. ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Każda osoba przebywająca w Klinice jest obowiązana do norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych osób.
 8. Nikt samodzielnie nie może korzystać ze sprzętów i aparatury  służącej do realizacji świadczeń
 9. Nikt nie może wchodzić samodzielnie wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są usługi medyczne bez zgody i wiedzy personelu.
 10. Nikt nie może zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
 11. Podmiot leczniczy nie odpowiada za rzeczy Pacjentów i innych osób pozostawione na terenie Kliniki CUDMED Sp. Z o.o.

§14

 1. Personel Kliniki CUDMED Sp. Z o. o. zobowiązany jest w szczególności do:
  a) Przestrzegania praw Pacjentów
  b) Dbania o wizerunek Kliniki CUDMED Sp. Z o. o. zarówno w czasie pracy jak i po pracy
  c) Należytego wykonywania obowiązków służbowych
  d) Przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) jaki praw Pacjenta
  e) Przestrzegania kolejności przyjęć Pacjentów
  f) Noszenia odzieży firmowej i ochronnej o ustalonej kolorystyce
  g) Noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem

§15

 1. W Klinice CUDMED Sp. Z o. o. istnieje monitoring audiowizualny zarówno
  w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak również w pomieszczeniach udzielania świadczeń medycznych, a także pobytu Pacjentów. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje również teren otaczający Klinikę.
 2. Każda osoba wchodząc na teren Kliniki akceptuje korzystanie przez Klinikę CUDMED Sp. Z o. o. z monitoringu.
 3. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego i pozostałego, Pacjentów i innych osób przebywających na terenie placówek. Monitoring ma również na celu ochronę mienia Kliniki.
 4. Klinika realizuje obowiązek informacji Pacjentów i innych osób o monitoringu w Regulaminie organizacyjnym, jak również w postaci piktogramów znajdujących się w placówkach.
 5. Czas przechowywania nagrań wynosi do 90 dni. Wyjątek stanowią nagrania związane z roszczeniami lub nagrania mające wpływ na sytuację osób trzecich.
 6. Administratorem danych osobowych jest Klinika CUDMED Sp. Z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w placówkach Spółki oraz opublikowanej na stronie internetowej Kliniki tj. https://klinika.cudmed.pl

Składanie skarg i reklamacji

§16

 1. Zgodnie z prawem pacjenci mogą składać reklamacje, skargi i wnioski dotyczące działalności Kliniki do Zarządu Kliniki CUDMED Sp. Z o. o.
 2. Reklamacje, skargi i wnioski można składać na piśmie bezpośrednio
  w placówkach, za pośrednictwem poczty tradycyjnej z przesłaniem na adres jednej z placówek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. klinika@cudmed.pl
 3. Skargi będą rozpatrywane niezwłocznie najpóźniej w ciągu 30 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji i konieczności zwrotu środków podmiot leczniczy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Pacjent, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Postanowienia końcowe

§17

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie 22 lutego 2023 roku.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.